Hosgeldiniz: Yusufiye
 İçindekiler
· Ana Sayfa
· Yazarlarımız
· Haberler
· Arama
· Arşiv
· Anket
· Güncel Konular
· Sitelerimiz
· Ülkücü Şehitler
 Başbuğ Albümü
 Yazarlarımız
· Recep Küçükizsiz
· Hasan İlter
· Lütfi Kirecçi
· Selim Çoraklı
· İlhami Erdoğan
· Oyhan Hasan Bıldırki
· Kenan Eroğlu
· Dr. Mehmet Güneş
· Muhittin Arar
· Dr. Turan Güven
· İhsan Kurt
· Ali Baykan
· Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu
· Dr. Özcan Yeniçeri
· Mustafa Köker
· Ahmet Er
· Dr. Yunus Zeyrek
· Dr. A. Bican Ercilasun
· Dr. Ahmet Turan Alkan
· Adnan İslamoğulları
· Abdurrahim Karakoç
· Dr. M. Niyazi Özdemir
· Remzi Çayır
· Nevzat Kösoğlu
· Ozan Arif
· Dr. Ali Koçak
· Ali Yaşar
 İHANET DOSYASI
 Ülkücü Şehitler
 
HAREMEYN’E VED EDERKEN (Dr. Mehmet GÜNEŞ)

“Gittiğiniz yerlere bizden selâm götürün!” diyen gönül dostlarına…

  
Kutsal Topraklardan, kalb-i cihandan,
Fâni dünyadaki aslî vatandan,  
“Beledü’l-emîn” den, “Dârü’l-îman” dan;
Size Beytullah’tan selâm getirdim…“Ekin bitmez vâdî” deki nâleden,
Rahmet çağlayanı bir şelâleden,
Kâbe’den, o eşsiz Siyah Lâle’den;
İlâhî dergâhtan selâm getirdim…

İhrâma bürünüp yola çıkandan,
Beyaz bir sel gibi Beyt’e akandan,
Aşk odunda günâhını yakandan;
Âgâh-ı felâhtan selâm getirdim…

“Lebbeyk!” nidâsıyla Kâbe’ye varan,
Yürekten “Hû” çekip Hakk’a yalvaran;
Işık yüzlü, yağmur gözlü kullardan, 
Ehl-i Zikrullah’tan selâm getirdim… 
 
Ummanda katreyiz, damlada deniz,
Beyt’in etrâfında nurdan hâleyiz,
Pervâne misâli dönüyorken biz,
Semâvî semahtan selâm getirdim…

  * * *

Tavafın nûruyla kalpler ışırken;
O nur, yüreklere sevdâ taşırken,
Dünyadan ukbâya kul yaklaşırken,
“Rükni istilâm” dan selâm getirdim…

“Hacerü’l-Esved” den, aşk-ı vahdetten,
Zemzem Suyu’ndaki sırr-ı hikmetten,
“Mizâbü’r-rahme” den, yağan rahmetten,
Mescid-i Harâm’dan selâm getirdim…

Gelip “Mültezem”i “Gül” gibi saran,
“Hıcr-ı İsmâil” de dîvâna duran,
Terleyen gözlerle secdeye varan,
Hüccâc-ı Kirâm’dan selâm getirdim…

Allah’ın Beyti’ni nazâr eyleyen,
Gönül Kâbesi’ni gülzâr eyleyen,
Aşka tevekkülü serdâr eyleyen,
Uşşâk-ı “Makam” dan selâm getirdim…

  * * *

İhrâmlar bembeyaz, tenler rengârenk,
Kesrette vahdet var, Tekbir’de âhenk,
“Gül” aşkı, muhabbet ufkunda mihenk;
Ülfet şafağından selâm getirdim…

“Harem” de tebessüm müşterek lisan,
Sımsıcak bir bakış hâle tercüman,
Sözden öte söz var sevgiye ferman;
Kardeşlik bağından selâm getirdim…
 
Akarken gözlerden rahmet yağmuru,
Taşar yüreklerden muhabbet nûru,
“Metaf” ta yaşanır vuslat sürûru,
Aşkın kaynağından selâm getirdim…
 
Îmandan, ihlâstan, şükr-ü nîmetten,
Safâ’dan, Merve’den, Sa’y u gayretten,
Zemzemler yeşerten teslîmiyetten,
Tevekkül çağından selâm getirdim…

  * * *

Yürekler, yürekten Tekbir alırken,
Mârifet ufkunda yol kısalırken,
Vakfe için Arafat’ta kalırken,
O kutlu zamandan selâm getirdim,

“Cebel-i Rahme” den “sel gibi akan” ,
“Meş’âr-i Haram” dan Mahşer’e bakan,
Mina’da şeytanı âciz bırakan;
“Duyûfu’r-Rahman” dan selâm getirdim…

İlk vahiy, ilk emir ve ilk desturdan,
Cebrâil nefesli “Cebel-i Nur” dan;
“Akabe” den, o bîat-ı mebrûrdan,
Hicret’ten, hicrandan selâm getirdim…
 
Mûcizeler vardır, Hicret’le gelen,
Sevr’in yüreğinden çöle serilen,
Ay doğarken “Vedâ Tepeleri” nden,
Şehr-i Gülistan’dan selâm getirdim…

                * * *

Alevden çöllere dökülen terden,
“İzinin tozuna” yüz sürenlerden,
Hicret şafağının söktüğü yerden,
“Mescid-i Takvâ” dan selâm getirdim…

“Hücre-i Saâdet” candan öte cân,
“Makâm-ı Mustafâ” târifsiz ummân,
Yemyeşil yansırken rahmet-i Rahmân,
“Kubbe-i Hadrâ” dan selâm getirdim…

“Cennetü’l-Bakî” den, “Dârü’l-Ebrâr” dan,
Evlâd-ı Resûl’den, Âl-i Ensâr’dan,
Mescid’deki “Gül” kokulu rüzgârdan,
Nur yağan “Ravza” dan selâm getirdim…
 
En sarp yokuştaki en zor zamandan,
Ashâb’ın yazdığı eşsiz destandan,
Uhud’da sırlanmış o yetmiş candan,
Mus’ab’dan, Hamza’dan selâm getirdim…

GÜNEŞ’in kalbine bir ışık yakan,
Muhabbet ufkundan ukbâya bakan,
“Gül” mushaflı aşkı mîras bırakan,
En kutlu sevdâdan selâm getirdim… 

Kutsal Topraklar’a “Elvedâ!” derken,
Gözlerim yaşarır, sesim titrerken, 
Gönlümü burada koyup giderken,
Bir hazin vedâdan selâm getirdim…


9 Aralık 2011

Dr. Mehmet GÜNEŞ Login
Üye Adi

sifre

Hala hesabiniz yok mu? Hemen açabilirsiniz. Kayitli bir kullanici olarak, yorum ayarlari ve isminizle yorum gönderme gibi avantajlara sahip olacaksiniz.
UNUTMAK TÜKENMEKTİR (Yusufiye Derneği Genel Merkezi)